Güncel Duyurular
Sempozyum Hakkında
SUNUŞ
 
Modern çağdan itibaren, ister uygulamalı bilimler, ister insan olgusunun araştırılmasına dair diğer bilimlerle bağlantılı olsun, bilimin sayısız sektöründe ve çeşitli disiplinlerde muazzam bir bilgi artışı olmuştur. Bu bilgi artışı, çalışılabilecek disiplinlerin yelpazesinin genişlemesinin yanı sıra bilimsel ve beşeri olayları çeşitli açı ve perspektiflerden ele almada kullanılabilecek yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesiyle sonuçlandı. Hem canlı bir varlık hem de tarih ve mevcut durumla bağlantılı toplumsal bir olgu olarak insana odaklandıkları için vahiy kaynaklı ilimler ve beşeri bilimler bu alanların en önemlileri arasında yer almaktadır.
Bu yüzden, Batı'da geliştirilen modern bilgi ve yöntemlerin yanı sıra, her iki disiplinin de nesiller boyu biriken uzun bir bilimsel katkı geçmişine sahip olduğu göz önüne alındığında, bu iki disiplinin nasıl bir etkileşim içine girdiğini ve yeni araştırma alanları yaratmak için nasıl bir araya getirilebileceklerini araştırmak önem arzetmektedir. Müslüman araştırmacı, insan anlayışını geliştirmek ve bir bütün olarak birey ve toplum üzerinde olumlu etkilere sahip olmak için eski ve mevcut bilgi mirasını incelemeye insanlar arasında en layık kişidir.
Vahiy kaynaklı ilimlerin ve beşeri bilimlerin entegrasyonunun en önemli temellerinden biri vahyi ve kainatı okumaktır; ki bu bir yandan uzlaşmanın esasını oluşturur, diğer yandan da denilebilir ki ictihad, mevcut durumun gerekleri, toplumun özellikleri ve sosyal değişiminin gözetilmesi uyarınca gerçekleşir. Makasid odaklı görüşün somut hale gelmesi ise kitap ve sünnet nasslarının dikkatlice okunması, bu okumanın bireyin psikolojisini ve sosyal olguları anlamayla ilişkilendirilmesi, değerlerin, ahlakın, örf ve geleneklerin gözetilmesi, sonra da olay ve olgulara uygun illetlendirmenin yapılması, ve ardından sosyal değişim ve reforma çalışılmasıyla mümkündür.
Bu amaçla, hem Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi Abdulhamid Ebu Süleyman Vahiy Bilgileri ve Beşeri Bilimler Fakültesindeki Kuran ve Sünnet Çalışmaları Bölümü, hem de Türkiye'deki Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi genel olarak tüm araştırmacıları, özellikle yükseköğrenimdeki öğrencileri vahiy kaynaklı ilimlerle beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyonla ilgili en önemli araştırma düşüncelerini ortaya koymak ve bu alana has en mühim proje ve algıları sunmak için işbu bilimsel sempozyuma katılmaya davet etmektedir.
 
 
 
SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ
Bu sempozyum aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır:
1. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon kavramının bilimsel temellendirilmesi.
2. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon önemini ve gerekliliğini vurgulamak.
3. Vahiy kaynaklı ilimler ile  beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon standartlarının, araçlarının, alanlarının ve engellerinin altını çizmek.
4. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyonu Şeriat'ın amaçlarıyla ilişkilendirmek.
5. Disiplinlerarası çalışmaların mevcut durumu ve geleceği ile bunun vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon üzerindeki etkisini saptamak.
 
SEMPOZYUMUN KONULARI
Özler aşağıdaki alanlardan birinde kabul edilir:
1. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon: teorik kavram.
2. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon: gerekliliği ve önemi.
3. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon standartları.
4. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon araçları.
5. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon alanları.
6. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyonun önündeki engeller.
7. Vahiy kaynaklı ilimler ile Beşeri Bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon: makâsıd-odaklı bir görüş.
8. Vahiy kaynaklı ilimler ile beşeri bilimler arasındaki bilişsel entegrasyon: uygulamalı araştırmalar.
9. Disiplinlerarası çalışmaların mevcut durumu ve bilişsel entegrasyona etkisi.
10. Disiplinlerarası çalışmaların geleceği ve bilişsel entegrasyon üzerindeki etkisi.
 
Not:Sempozyumun genel teması ile ilgili olduğu sürece diğer konuları içerebilir.
 
KATILIM DAVETİ
metodoloji yoluyla Kur'an-ı Kerim ve Hadis'teki sürdürülebilir kalkınmayı ele alma noktasındaki entelektüel potansiyeli keşfetme çabasıyla, sempozyumu tertip edenler bilim insanlarını, düşünürleri, araştırmacıları ve öğrencileri yukarıda zikredilen alanlardan birinde bilimsel araştırma hazırlayarak Uluslararası Yükseköğrenim Sempozyumuna katılmaya davet etmekten şeref duyarlar.  Katılımcıların aşağıdaki kurallara riayet etmesi rica olunur:
 1. Öz, 300 kelimeyi geçmemek kaydıyla araştırmanın başlığını, problemini, sonucunu ve bulgularını içermelidir.
2. En fazla beş anahtar kelime belirtin.
3. Arapça öz ve bildiriler için yazı tipi boyutu (16 punto), yazı tipi (Traditional Arabic), dipnotların puntosu (12 punto), metin gövdesindeki satırlar ve dipnotlar arasındaki boşluklar (tek) olmalıdır.
4. İngilizce ve Malayca yazı tipi boyutu (12 punto), yazı tipi (Gentium), dipnotların puntosu (10 punto) ve satırlar arası boşluk (1.5) olmalıdır. Türkçe öz ve bildirilerde ise yazı tipi boyutu (12 punto), yazı tipi (Times New Roman), dipnotların puntosu (10 punto) ve satır aralığı (1.5) olmalıdır.
5. Araştırma konusu, özgün ve yeni vasfını taşımalı; araştırma başka bir dergide yayımlanmamış olmalıdır.
6. Özler ve bildiriler aşağıdaki dillerde kabul edilir: Arapça, İngilizce, Malayca, Türkçe.
 
ÖZLER VE TAM METİNLER
Özler ve tam metinler aşağıdaki e-mail adreslerine gönderilmelidir:

 uleb@karabuk.edu.tr
 
 
 
ARAŞTIRMALARIN YAYIMLANMASI
Bildiri özlerinin sempozyumda sunulmasının ardından tam araştırma makalelerinin yayınlanması aşağıdaki koşullara bağlıdır:
  1. Sempozyuma müteakiben tam metinlerin yayınlanması, gerekli inceleme ve değerlendirme sonrasında mümkündür.
  2. Bildiriler kalite, özgünlük ve sempozyumun genel temasına uygunluk baz alınarak seçilecektir.
  3. Bildiriler, Malezya'daki Uluslararası İslam Üniversitesi Abdulhamid Ebu Süleyman Vahiy Bilgileri ve Beşeri Bilimler Fakültesi ve Türkiye'deki Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne bağlı bilimsel dergilerde dergi yönergelerine uygun olarak ve tertip heyetlerinin danışmanlığında yayınlanacaktır.
 
ÖNEMLİ TARİHLER
1. Özet gönderimi için son tarih: 20 Ekim 2022
2. Bildiri özetlerinin kabulünün ilan tarihi: 05 Kasım 2022
3. Tam metinlerin teslimi için son tarih: 15 Kasım 2022
4.  Sempozyum Tarihi: 28-29 Kasım 2022
 
ARAŞTIRMA ÖZLERİNİN SUNUMU:
Tebliğler aşağıdaki platformlar üzerinden sunulacaktır:
1. Microsoft Teams
3. Google Meet
 
İLETİŞİM VE YAZIŞMALAR:
uleb@karabuk.edu.tr


Ziyaretçi İstatistikleri

Online: 1 | Bugün: 4 | Bu Ay: 1619 | Bu Yıl: 3810 | Toplam: 14800